::. صفحه اصلی / فیول اویل

::. فیول اویل

فیول اویل CST-240

آنالیز محصول FUEL OIL CST 240 SPECIFICATION  در جدول زیر ارائه شده است، هم چنین لیست محصولات مشابه نیز در زیر جدول قید شده است.

 
FUEL OIL CST 240 SPECIFICATION 
NO Test  result
1 SP.Gravity @ 15.6 ᵒC MAX 0.9529
2 Flash point ( P.M) MIN 65
3 Pour point ᵒC MAX 21
4 Viscosity Cst@ 50 C  MAX 240
5 Sulphur content wt% MAX 4
6 Water and Sediment vol%  MAX 0.5
7 Ash content WT% MAX 0.1
 

سایر محصولات:
فیول اویل M-100