::. صفحه اصلی / مشتقات بنزینی

::. مشتقات بنزینی

DPG

آنالیز محصول DPG  در جدول زیر ارائه شده است، هم چنین لیست محصولات مشابه نیز در زیر جدول قید شده است.

 
DPG 
No. Property Units Test method Guaranteed TYPICAL
1   Density @ 15.6 ˚C gr/cm³ ASTM D-4052 to be reported 0.8010
2   Lead content wt.ppm ASTM D-3559 10 max <10
3   Copper Corrosion --- ASTM D-130 No.1a No.1a
4   Total Sulphur wt.ppm ASTM D-3120 300 max 280
5   Aromatics wt% G.C 39 min 61.83
6   Paraffins wt% G.C --- 18.31
7   Olefines wt% G.C --- 15.88
8   Naphthenes wt% G.C --- 3.98
9   R.V.P psia ASTM D-323 10 max 8.2
10   Color Saybolt --- ASTM D-156 12 min +23
11   Doctor Test --- ASTM D-4952 positive positive
12   5% vol. recovery  ˚C ASTM D-86 35 min 52
13   95% vol. recovery  ˚C ASTM D-86 195 max 183
14   R.O.N ---- ASTM D-2699 MIN 100 105
 
سایر محصولات:
ریفورمیت
هوی میکس ریفورمیت گرید B
بنزین A-80
بنزین
بنزین A-92
نفتا پنتان پلاس
نفتا