::. صفحه اصلی / نفت

::. نفت

  • خرید نفت خام و نفتا از اقلیم کردستان عراق و حمل مرکب به مقاصد کشورهای افغانستان ، ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .
  • شرکت تجارت گذرگاه شمالی (NCC) بعنوان شرکت هلدینگ تعدادی از شرکتهای تحت پوشش و تابعه خود را با مدیریت و برنامه ریزی و سرمایه جداگانه در امور مختلف مخصوصاً تجارت فرآورده های نفتی وکالاهای استحصالی از پتروشیمی در اختیار دارد که با نظارت هیات مدیره شرکت هلدینگ در  امور جاری خود فعالیت مینماید. حضور شرکتهای تابعه دربازار منطقه مرتبط با چگونگی وضعیت نیاز کشورهای مصرف کننده به نوع کالای مورد مصرف میباشد . واحدهای مرتبط با بازاریابی فروش و نیز بررسی آمار هر یک از شرکتها ، نیازهای کشورهای منطقه را سنجش آماری نموده و در پیش بینی اجرایی شرکت تابعه منظور مینماید . بطور مثال حوزه فعالیت شرکتهای تابعه شامل :
Ocean International Petrochemical Co. Ltd  : حوزه خلیج فارس
Golden Opportunity International Co. ltd  : کشورهای CIS
●  شرکت تجارت گذرگاه شمالی (Northern Corridor Co. Ltd ) : ایران – عراق – افغانستان
Petwell Company   : کردستان عراق
Entisol ( Pty )ltd : منطقه آفریقا