::. صفحه اصلی / هیئت مدیره

::. هیئت مدیره

 
ردیف هیئت مدیره
ایمیل
 
1  
آقای حمید خاتمی پور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
 
 khatamipour@ncctrading.com
2  
آقای امیر تقوی نائب رئیس هیئت مدیره
         
  a.taghavi@ncctrading.com
3   
آقای محمدحسین مغارئی عضو هیئت مدیره
 
magharei@ncctrading.com
4   
آقای حمزه سواری پور عضو هیئت مدیره
 
savarypour@ncctrading.com