::. صفحه اصلی / میعانات گازی

::. میعانات گازی

LPG

آنالیز محصول LPG در جدول زیر ارائه شده است، هم چنین لیست محصولات مشابه نیز در زیر جدول قید شده است.
 
LPG (Butane & propane)
SPECIFICATION OF BUTANE
NO. PROPERTY UNITS TEST METHOD VALUE
1 Ethane mol% G.C 0.08 max
2 Propane mol% G.C 2 max
3 Total C4 mol% G.C 97.5 min
4 Total C5 mol% G.C 0.82 max
5 Sp.Gr @ (60 ᵒF/60 ᵒF) ---- ASTM D-2598 0.580
6 Copper Corrosion  ---- ASTM D-1838 NO. 1a max
7 Total sulfide wt.ppm (Based on ASTM D-3246) 30 max
8 Hydrogen sulfide vol.ppm ASTM D-2420/DRAGER Nil
9 vapor pressure @(100 ᵒ F) psig ASTM D-2598 70 max
10 Water content vol.ppm Shaw dew point 10 max
11 Residue on Evaporation vol% ASTM D-2158 0.05 max
 
SPECIFICATION OF PROPANE
NO. PROPERTY UNITS TEST METHOD VALUE
1 Ethane mol% G.C 0.4 max
2 Propane mol% G.C 98 min
3 Butane mol% G.C 1.4 max
4 Pantanes & Heavier mol% G.C 0.01 max
5 Copper Corrosion  ---- ASTM D-1838 NO. 1a max
6 Hydrogen sulfide vol.ppm ASTM D-2420/DRAGER 5 max
7 Sp.Gr @ (60 ᵒF/60 ᵒF) ---- ASTM D-2598 0.507
8 Sulfur (volatile) wt.ppm (Based on ASTM D-3246) 30 max
9 vapor pressure @(100 ᵒ F) psig ASTM D-2598 200 max
10 Water content ---- ASTM D-2713 Pass

لیست محصولات:
کاندنسیت ایلام
کاندنسیت دانا گاز