::. صفحه اصلی / پروژه ها

حفاری پروژه ها

هلدینگ در شرف تاسیس تجارت گذرگاه شمالی در حال حاضر اجرای پروژه های ذیل
1- مجتمع پتروشیمی کاوه متان قشم
2- آماده سازی اراضی 98 هکتاری در غرب شهر قشم
3- آماده سازی اراضی 65 هکتاری در غرب شهر قشم
بمنظور احداث شهرکی جدید که فعلاً نام " تولد یک شهر " برای آن انتخاب شده است را در دسترس دارد که به تفکیک به آن اشاره شده است .